Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesESPID4Vjosa Aktivitete

Mirëqeverisja e ujit: Përfaqësues të autoriteteve shqiptare marrin pjesë në vizitën e shkëmbimit me Komisionin Evropian në Bruksel

Bruksel, 19-20 Shtator, 2023. Vizita e dytë e shkëmbimit në kuadër të projektit ESPID 4 VJosa u zhvillua në Bruksel, mes përfaqësuesve të autoriteteve shqiptare dhe atyre të Komisionit Evropian, me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe përvojës në fushën e mirëqeversijes së ujit. Përfaqësues të AMBU, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, AKBN, AKF, ADA si […]

CategoriesAktivitete ESPID4Vjosa

Formimi i Rrjetit të Shoqërisë Civile të Vjosës dhe firmosja e Memorandumit të Mirëkuptimit

Më datë 12-13 Prill u zhvillua takimi me shoqërine civile në Gjirokastër dhe në Vlorë me qëllim ndarjen e mendimeve, eksperiencave, propozimeve për ngritjen e një Rrjeti të Shoqërisë Civile (RRSHC) të Basenit Ujor Vjosë. Të gjithë organizatat pjesëmarrëse u dakordësuan për krijimin e këtij rrjeti dhe më 26 Maj 2023 u nënshkrua Memorandumi i […]

CategoriesAktivitete Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java shkencore e Vjosës 2023: Vlerësimi i deltës së parkut kombëtar të lumit të egër Vjosa

++ Grupi i shkencëtarëve nga Shqipëria dhe Austria vlerësojnë deltën e lumit Vjosa ++ Të dhënat do të evidentojnë vlerat e deltës në funksion të përfshirjes së saj në parkun kombëtar të Vjosës++ Nartë, Vlorë, 24-28 Prill 2023. Një ekip ndërdisiplinor shkencëtarësh vendas dhe ndërkombëtarë, nga Shqipëria dhe Austria, me fusha të ndryshme kërkimi, vlerësuan […]

CategoriesAktivitete ESPID4Vjosa

Raundi i parë i seminareve me grupet e interesit për problematikat në basenin e lumit Vjosë

Si vazhdimësi e punës së ekipit të projektit ESPID4Vjosa është zhvilluar raundi i parë i seminareve me përfaqësues të pushtetit vendor, organizatave të shoqërisë civile dhe komunitetin lokal të pellgut të lumit Vjosë. Raundi i parë i seminareve u zhvillua në Tepelenë, Vlorë, Përmet dhe Gjirokastër nga ekipi i projektit në bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtar […]

CategoriesAktivitete ESPID4Vjosa

Vizitë studimore në tre parqet kombëtare në Austri: Gesäuse, Kalkapen dhe Thayatal

Në Tetor 2022 u zhvillua një vizitë studimore në Parkun Kombëtar të Gesäuse, Kalkalpen, dhe Thayatal, në Austri. Pjesë e kësaj vizite studimore ishin përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve rajonale dhe kombëtare të lidhura drejtëpërdrejtë me planifikimin dhe menaxhimin e territorit dhe burimeve ujore në Shqipëri, si dhe ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit dhe menaxhimit […]

CategoriesAktivitete ESPID4Vjosa

Java e dytë shkencore në Vjosë: Vlerësimi i hidrologjisë, gjeomorfologjisë dhe biodiversitetit

Gjatë datave 19-26 shtator, 2022 u zhvillua java e dytë shkencore në pellgun e Vjosës. Kjo ishte një javë kërkimore ndërdisiplinore dhe bashkëpunuese me përfaqësues të të gjitha ekipeve nga projekti VjoSusDev dhe ekipit të projektit ESPID4Vjosa Në këtë vizitë morën pjesë gjithsej 46 persona, të cilët ishin pjesë e ekipit ESPID4Vjosa, ekspertë dhe studentë […]