Promovimi i Konservimit të Biodiversitetit: Leksion i Hapur në Fakultetin e Shkencave Natyrore

Duke vazhduar misionin e tyre për të ndërgjegjësuar dhe edukuar, koalicioni i Organizatave për Zonat e Mbrojtura zhvilloi së fundmi një leksion të hapur në Fakultetin e Shkencave Natyrore të Tiranës. OJF-të zgjatën serinë e tyre të leksioneve të hapura për universitetet publike dhe private në Shqipëri, me synimin për të informuar studentët dhe stafin akademik rreth rishikimit të zonave të mbrojtura dhe për të nxitur angazhimin të institucioneve akademike.

Pikat kyçe të diskutimit:

  1. Kuptimi i Ndikimit në Integritetin Biologjik: Leksioni eksploroi ndikimin e pritur në integritetin biologjik të Zonave të Mbrojtura (ZM) si rezultat i procesit të rishikimit të vazhdueshëm. U theksua roli kritik i ruajtjes së këtyre zonave për biodiversitetin dhe ekuilibrat ekologjikë.
  2. Roli i Shkencës në Mbrojtjen e Natyrës: Pjesëmarrësit u njohën me perspektivat në rolin e rëndësishëm të kërkimit shkencor dhe dijes në fushatën për të mbrojtur dhe konservuar natyrën. Shkenca luan një rol kyç në ofrimin e zgjidhjeve për ruajtjen e habitateve natyrore.
  3. Strategjia Ligjore në Rishikimin e Zonave të Mbrojtura: Leksioni gjithashtu u thellua në aspektet ligjore të procesit të rishikimit për ZM, duke përfshirë strategjitë ligjore të përdorura për të siguruar mbrojtjen e tyre. Ekspertët ligjorë ofruan perspektivat e vlefshme në këtë dimension të rëndësishëm të përpjekjeve të konservimit.

Leksioni i hapur në Fakultetin e Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës shfaq përkushtimin e këtyre organizatave për të rritur ndërgjegjësimin dhe edukuar publikun rreth procesit të rëndësishëm të rishikimit dhe mbrojtjes së Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë. Duke përfshirë studentët e Fakultetit të Shkencave dhe stafin akademik, kjo nismë synon të krijojë avokatë të informuar për konservimin e pasurive natyrore të vendit. Ajo nënvizon përpjekjet e bashkëpunimit të organizatave dhe institucioneve akademike për të mbrojtur biodiversitetin dhe ekuilibrat ekologjikë për dobinë e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN, #VISAlbania dhe #COSV