Leksion i hapur në Universitetin Polis mbi Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Në fillim të nëntorit, Koalicioni i Organizatave për Zonat e Mbrojtura u mirëprit nga studentët dhe stafi akademik në Universitetin Polis për një leksion të hapur frymëzues. Diskutimi u përqëndrua në temën “Ndikimi në Zonat e Mbrojtura në Shqipëri – Rishqyrtimi i Kufijve, Çështjet Ligjore dhe Ekologjike.” Ky leksion përfshiu të gjithë pjesëmarrësit.

Takimi synonte të diskutonte dhe prezantonte situatën aktuale në lidhje me çështjen e Zonave të Mbrojtura (ZM) në Shqipëri. U trajtuan pasojat negative të rishqyrtimit të ZM-ve, procesi dhe rëndësia e ligjit në adresimin e këtyre çështjeve. Qëllimi kryesor ishte të promovonte bashkëpunimin mes rrjetit të Organizatave për Zonat e Mbrojtura (OZM) dhe institucioneve akademike.

Seria e leksioneve të hapura do të vazhdojë të mbahet në institucione të tjera akademike në të gjithë vendin.

Leksioni i hapur tregoi përpjekjen e organizatave dhe institucioneve akademike në adresimin e çështjeve kritike lidhur me rishqyrtimin dhe mbrojtjen e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë. Duke angazhuar studentët dhe stafin akademik, kjo iniciativë synon të krijojë advokatë të informuar dhe të forcojë çështjen e konservacionit. Seria e leksioneve të vazhdueshme është një dëshmi për përpjekjet e bashkëpunimit të organizatave dhe institucioneve arsimore në mbrojtjen e ekuilibrit ekologjik dhe biodiversitetit të Shqipërisë.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN, #VISAlbania dhe #COSV