Një ditë ndryshe me fëmijët e shkollës Qendra “Ditë e Re”

20 korrik, 2023 morëm pjesë në shkollën verore të Qendrës “Ditë e re” për një ditë ndryshe me fokus edukimin mjedisor. Është një mundësi për fëmijët që të përfshihen në aktivitete që mund të formësojnë të ardhmen e tyre. Gjatë aktivitetit u bë prezantim mbi rëndësinë e ujit dhe ndotjen e plastikës.

Duke i inkurajuar fëmijët të diskutojnë gjatë prezantimeve mbi tema mjedisore, ne po i fuqizojmë ata që të bëhen avokatë për një të ardhme të qëndrueshme. Ky aktivitet jo vetëm që rriti aftësitë e tyre të të folurit në publik, por edhe rrënjosi një ndjenjë përgjegjësie ndaj mjedisit.

Nëpërmjet lojërave mjedisore, fëmijët mësuan për zakonet dhe praktikat e ndryshme eko-miqësore që mund të kenë një ndikim pozitiv në planetin tonë. Ata u ndërgjegjësuan për rëndësinë e riciklimit, reduktimit të mbetjeve dhe mbrojtjes së burimeve natyrore.

Për më tepër, ky aktivitet promovoi punën në grup dhe bashkëpunimin, pasi fëmijët punonuan së bashku në grupe për të krijuar formuese të fotografive të specieve të ndryshme. “Loja mjedisore” u mësoi atyre vështirësitë që mund të hasë një kafshë në rrugën e saj për të pirë ujë (plastikë, ferma, rruga, grabitqarët, makinat etj.) dhe se si njerëzit ndikojnë në habitatin e tyre.

Duke u angazhuar në këtë aktivitet gjatë shkollës verore, ne po ushqejmë mendjet e reja që të bëhen qytetarë të ndërgjegjshëm që kontribuojnë në mënyrë aktive drejt krijimit të një bote më të gjelbër dhe më të qëndrueshme.