Skrapar: Finalizohet roundi i workshopeve mbi planin e veprimit për korridorin ekologjik

Raundi i konsultimit të parë u përmbyll me seminarin përfundimtar që u zhvillua në qytetin e Çorovodës – Bashkia Skrapar më 19 janar 2024. Në seminar morën pjesë 10 përfaqësues të aktorëve kryesorë të zonës Berat-Skrapari, përfshirë përfaqësues të bashkive. , Prefektura e Beratit, RAPA Berat, OJF dhe sektori privat që operojnë në fushën e turizmit. Fillimisht pjesëmarrësit u informuan për arritjet e deritanishme të projektit dhe objektivin e vendosur për periudhën e ardhshme të zbatimit. Një hapësirë e rëndësishme në diskutim iu dha prezantimit të konceptit OECM. Bashkia Skrapar dhe RAPA Berat kanë listuar tashmë rreth 3-4 OECM potenciale në zonën e tyre si Potomi-Radovicka, Tomorrica, gjurmët e TAP etj. Megjithatë duhet të kryhen vlerësime të mëtejshme për një hartë të duhur të OECM brenda AQK-së dhe Bashkisë Skrapar. shprehën angazhimin e tyre për të mbështetur procesin e identifikimit të OECM-së.

Çështjet kryesore të diskutuara gjatë seminarit ishin mungesa e një plani të përditësuar të menaxhimit të pyjeve në Bashkinë Skrapar. Menaxhimi ende bazohet në planin e vitit 1985. Edhe politikat mjedisore në këtë bashki nuk kanë një qasje strategjike dhe problemi më i madh është mbikëqyrja dhe garantimi i zbatimit të standardeve mjedisore nga operatorët privatë.

Çështjet kryesore të diskutuara gjatë seminarit ishin mungesa e një plani të përditësuar të menaxhimit të pyjeve në Bashkinë Skrapar. Menaxhimi ende bazohet në planin e vitit 1985. Edhe politikat mjedisore në këtë bashki nuk kanë një qasje strategjike dhe problemi më i madh është mbikëqyrja dhe garantimi i zbatimit të standardeve mjedisore nga operatorët privatë.

Problematik është edhe sektori i mbetjeve urbane pasi zinxhiri i menaxhimit nuk ka një përdorues përfundimtar sipas standardeve, duke bërë që ekosistemet natyrore si përrenjtë dhe lumenjtë të vuajnë pasojat e depozitimit të mbetjeve të ngurta urbane dhe ujërave të patrajtuara. Mungesa e landfilleve dhe impianteve të trajtimit të ujit është një problem i dukshëm.

Shfrytëzimi i burimeve natyrore duke mos respektuar standardet mjedisore ka përkeqësuar në jo pak raste gjendjen e mjedisit në këtë hapësirë të Koordinatorit Ekologjik. Dy problemet më akute të identifikuara nga pjesëmarrësit e seminarit janë guroret dhe hidrocentralet. Guroret rezultojnë të jenë një problem kompleks, si në mbivendosjen e kompetencave të vendimmarrësve, ashtu edhe në zbatimin në terren të projekteve të shfrytëzimit.

Edhe sektori i HEC-eve nuk performon më mirë në këtë aspekt. Në këtë zonë janë ndërtuar rreth 50 HEC-e dhe kërkesa për HEC-e të reja vazhdon ende. Shfrytëzimi i tepërt i përrenjve dhe përdorimi jo i duhur, duke mos zbatuar planin zbutës, ka krijuar një sërë problemesh mjedisore dhe sociale edhe në këtë bashki.

Potenciali natyror i zonës së Skraparit vlerësohet të jetë mjaft i lartë, megjithatë politikat lokale dhe qendrore për zhvillimin e këtij potenciali janë mjaft të dobëta. Edhe pse bashkia Skrapar ka hartuar një strategji të zhvillimit të turizmit, ende i mungojnë burimet njerëzore dhe kapacitetet financiare për të shfrytëzuar këtë potencial. Mungesa e infrastrukturës, stafit dhe promocionit bën që sektori i turizmit, veçanërisht ai natyror, të përdorë shumë pak nga potenciali i tij.

Në fund të takimit u ra dakord me të pranishmit që të angazhohen për të kontribuar në procesin e hartimit të Planit të Veprimit për CCA duke u përfshirë në procesin e validimit dhe konsultimit të tij. Gjithashtu, aktorët e pranishëm shprehën gatishmërinë e tyre për t’u angazhuar në arritjen e marrëveshjeve, veçanërisht me komunat fqinje për bashkëpunim në menaxhimin e sektorëve kyç. Aktorët u angazhuan gjithashtu për të kontribuar në hartimin e OECM-ve në këtë fushë, në kuadër të projektit.