Promovimi i Mbrojtjes së Biodiversitetit: Leksion i Hapur në Universitetin e Elbasanit

Së fundmi, organizatat e përkushtuara në mbrojtjen e biodiversitetit zhvilluan një leksion të hapur për studentët në Universitetin e Elbasanit. Koalicioni i Organizatave për Zonat e Mbrojtura  përqendroi vëmendjen në temën “Procesi dhe sfidat e Rishikimit të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri”. Kjo nismë arsimore synoi të informonte studentët dhe stafin akademik rreth rishikimit të vazhdueshëm të zonave të mbrojtura dhe të inkurajonte institucionet akademike të angazhoheshin aktivisht në këtë nismë të rëndësishme.

Pikat kyçe të diskutimit:

  1. Kuptimi i Ndikimit në Integritetin Biologjik: u eksplorua ndikimi i pritur në integritetin biologjik të Zonave të Mbrojtura (ZM) si rezultat i procesit të rishikimit. Rëndësia kritike e ruajtjes së këtyre zonave u theksua për hir të biodiversitetit dhe ekuilibrave ekologjikë.
  2. Roli i Shkencës në Mbrojtjen e Natyrës: Pjesëmarrësit morën perspektivat në rolin e rëndësishëm që ka kërkimi shkencor dhe dija në fushatën për mbrojtjen dhe konservimin e natyrës. Shkenca luan një rol thelbësor në ofrimin e zgjidhjeve për ruajtjen e habitatit natyror.
  3. Strategjitë Ligjore në Rishikimin e Zonave të Mbrojtura: Leksioni trajtoi edhe aspektet ligjore të procesit të rishikimit për ZM, duke përfshirë strategjitë ligjore të përdorura për sigurimin e mbrojtjes së tyre. Ekspertët ligjorë ofruan perspektivat e vlefshme në këtë dimension të rëndësishëm të përpjekjeve të konservimit.

Leksioni i hapur në Universitetin e Elbasanit shërbeu si një platformë e rëndësishme edukative, duke hedhur dritë mbi procesin kritik të rishikimit dhe mbrojtjes së Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë. Duke përfshirë studentët dhe stafin akademik, kjo nismë nxit ndërgjegjësimin, dijen dhe pjesëmarrjen aktive në mbrojtjen e thesareve natyrore të vendit. Ajo është një dëshmi për përpjekjet e bashkëpunimit të organizatave dhe institucioneve për të mbrojtur biodiversitetin për brezat e ardhshëm.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV