Mbrojtja e Biodiversitetit: Lufta për Ruajtjen e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë

Në qytetin e bukur të Shkodrës, u zhvillua një takim i rëndësishëm për Zonat e Mbrojtura (PAs). Koalicioni i Organizatave të Shoqërisë Civile (CSOs) u bashkua me interesat vendore për të trajtuar çështjen gjithnjë e më të ndjeshme të ndryshimeve kufitare brenda këtyre zonave të rëndësishme, një temë e cila po bëhet shqetësim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Grupi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mjedisin mbajti takimin e tij të dytë këshillues. Pjesëmarrës të këtij takimi ishin përfaqësues nga Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura të Shkodrës, zyrtarë të Departamentit të Mjedisit dhe Planifikimit Strategjik të Bashkisë së Shkodrës, akademikë nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Universitetin e Shkodrës, dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile vendore.

Pikat kryesore në këto diskutime ishin:

  1. Ndikimi Biologjik dhe Socio-ekonomik: Pasojat e pritura të këtyre ndryshimeve në diversitetin biologjik dhe mirëqenien socio-ekonomike të Zonave të Mbrojtura, veçanërisht në Rezervatin e Menaxhuar të Natyrës (MNR) të njohur si “Liqeni i Shkodrës.”
  2. Tendencat e Zhvillimit Jo-të qëndrueshëm: Analizimi i tendencave të praktikave të zhvillimit jo-të qëndrueshëm në këtë zonë, duke theksuar kërcënimet potenciale për mjedisin.
  3. Procesi konsultativ: Vlerësimi i efikasitetit dhe përfshirjes së procesit konsultativ të nisur nga autoritetet publike në marrjen e këtyre vendimeve.

Është e rëndësishme të kujtojmë se në Janar 2022, Këshilli i Ministrave ka miratuar dy vendime të rëndësishme, VKM Nr. 59 dhe VKM Nr. 60, të cilat kanë ndryshuar kufijtë dhe zonat e Zonave të Mbrojtura, veçanërisht kategoritë II dhe IV, në të gjithë Shqipërinë. Në rajonin e Shkodrës, këto ndryshime kanë çuar në heqjen e rreth 2920 hektarëve nga Zona e Mbrojtur e Liqenit të Shkodrës dhe bashkimin e disa Zonave të Mbrojtura në rajonin e Alpeve Shqiptare. Këto përpjekje për rizonimin kanë sjellë ndryshime të rëndësishme, veçanërisht në lidhje me vulnerabilitetin e tyre ndaj praktikave të zhvillimit jo-të qëndrueshëm.

Grupi i OSHC-ve ka kritikuar me forcë këto ndryshime, duke i cilësuar ato të papërshtatshme dhe duke paralajmëruar për ndikimin e tyre të gjerë dhe potencialisht të përhershëm në integritetin ekologjik të këtyre zonave të rëndësishme.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN, #VISAlbania dhe #COSV