Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte ESPID4Vjosa

Qëndrueshmëria e Basenit Vjosë: Një guidë gjithëpërfshirëse në menaxhimin e burimeve ujore

Qëndrueshmëria e Basenit Vjosë: Një guidë gjithëpërfshirëse në menaxhimin e burimeve ujore Shiko & Shkarko Një udhëzues gjithëpërfshirës për menaxhimin efektiv të burimeve ujore në basenin e Vjosës. Broshura mbulon shtatë tema kryesore, specifikisht përmbytjet dhe menaxhimin e riskut nga përmbytjet, ndryshimet klimatike, furnizimin me ujë dhe trajtimin e ujërave të zeza, ekoturizmin, zonat e […]

CategoriesRaporte Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Studimi: Propozim ripyllëzimi për pellgun ujëmbledhës të Vjosës

Ky studim përcakton hapat dhe vendndodhjet e qarta për fillimin e një projekti pyllëzimi në pellgun ujëmbledhës të Vjosës. Për shekuj me radhë, fusha e përmbytjes dhe shpatet e saj të luginës së Vjosës janë shpyllëzuar shumë, kryesisht për shkak të blegtorisë dhe nxjerrjes së druve të zjarrit, gjë që vazhdon ende. Kjo ka ndikim negativ jo vetëm në ekologjinë e lumit Vjosë, por edhe në rrezikun e përmbytjeve në pjesën e poshtme të Vjosës për shkak të grumbullimit të sedimenteve. Autorët propozojnë dhjetë zona pilot për të filluar pyllëzimin. Duke qenë se nuk ka material mbjellës autokton në treg, ai duhet të rritet nga diaspora/bimë nënë nga rajoni në një kopsht pyjor që do të krijohet në vend.

CategoriesRaporte ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Potenciali ekoturistik dhe agroturistik në Korridorin Ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz

Në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes ekologjike, EcoAlbania ka ndërmarrë një studim për Korridorin Ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz. Ky studim synon të ofrojë një vlerësim të hollësishëm të situatës aktuale në zonën e projektit, me fokus në zhvillimin rural, mjedisin dhe planifikimin territorial. Duke analizuar gjendjen aktuale të zonës, raporti synon të informojë vendimmarrësit mbi sfidat dhe mundësitë që ofron ky territor në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm.

CategoriesRaporte ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Studim mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm në Korridorin ekologjik “Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz”

Studim mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm në Korridorin ekologjik “Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz” Shiko & Shkarko Në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes ekologjike, EcoAlbania ka ndërmarrë një studim për Korridorin Ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz. Ky studim synon të ofrojë një vlerësim të hollësishëm të situatës aktuale në zonën e projektit, me fokus në zhvillimin rural, mjedisin dhe planifikimin territorial. […]

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Raporte

Manual mbi Rrjetëzimin dhe Advokimin për çështjet mjedisore

Cështjet mjedisore kanë një ndikim ndërkufitar dhe global dhe si të tilla, sado të mirëhartuara të jenë politikat dhe strategjitë globale e deri te legjislacioni mjedisor i secilit vend, nevojiten iniciativa që mbulojnë një numër sa më të madh individësh e grupesh interesi. Ndërhyrjet mjedisore kërkojnë rritje të ndërgjegjësimit qytetar dhe rritje të njohurive mbi […]

CategoriesRaporte Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

Manual praktik për të kuptuar dhe përdorur të drejtën mjedisore

Masat e Shqipërisë për të parandaluar përkeqësimin e mjedisit dhe për t’iu përg- jigjur ndryshimeve mjedisore janë nxitur gjithnjë e më shumë nga angazhimet si- pas marrëveshjeve shumëpalëshe mjedisore nga njëra anë por dhe nga nevojat e brendshme nga ana tjetër. Kjo kërkon që zyrtarët qeveritarë jo vetëm të kuptojnë se si ta realizojnë zbatimin […]