Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Raporte

Manual mbi Rrjetëzimin dhe Advokimin për çështjet mjedisore

Ky manual, është hartuar jo vetëm për t’u ardhur në ndihmë organizatave të shoqërisë civile (OSHC) që operojnë në fushat mjedisore për të rritur kapacitetet dhe aftësitë e tyre institucionale në kuadër të advokimit mbi çështje që lidhen me fushat e tyre të interesit, por edhe për të shërbyer si një mjet për rrjetëzimin ndërmjet tyre.  

CategoriesMECA – Media dhe Çështjet Mjedisore në Shqipëri Raporte

Raport vlerësimi: Njohja dhe përdorimi i së drejtës Mjedisore nga aktorët lokal në Shqipëri

Ky raport paraqet një vlerësim të njohurive të aktorëve lokal në 6 qarqet (Kukës, Shkodër, Korçë, Elbasan, Gjirokastër, Vlorë) mbi paketën e së drejtës së mjedisit. Gjetjet e siguruara dhe të paraqitura në studimin japin një informacion të detajuar nga realizimi i aktiviteteve nga projekti siç janë: shpërndarja e pyetësorëve mbi të cilën kanë ndihmuar në ndërtimin e bazës së të dhënave dhe analizimin e gjetjeve.