Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Potenciali ekoturistik dhe agroturistik në Korridorin Ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz

Korridori ekologjik Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz premton një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nëpërmjet ekoturizmit dhe agroturizmit. Ky raport pasqyron gjetjet e një vlerësimi gjithëpërfshirës socio-ekonomik që synon shfrytëzimin e potencialit të këtij korridori ekologjik. Duke eksploruar në ndërthurjen midis burimeve lokale, politikave dhe praktikave më të mira, studimi shtron bazat për një bashkëjetesë harmonike midis natyrës dhe zhvillimit socio-ekonomik.

​Raporti fillon me një pasqyrë gjithëpërfshirëse të aspekteve demografike, socio-ekonomike dhe infrastrukturore të korridorit Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz. Ky vlerësim fillestar nxjerr në pah orientimin e veçantë të rajonit drejt bujqësisë dhe turizmit natyror.

Studimi vijon me karakteristikat e potencialit turistik brenda korridorit ekologjik. Kjo analizë hedh dritë mbi sfidat e hasura në nxitjen e zhvillimit të agroturizmit dhe ekoturizmit. Gjithashtu, raporti sqaron masat strategjike të miratuara nga institucionet vendore për të drejtuar rajonin drejt një trajektoreje të zhvillimit të qëndrueshëm afatgjatë.

Në qendër të këtij vizioni të zhvillimit të qëndrueshëm është ndërlidhja midis kapaciteteve bujqësore e natyrore me iniciativat turistike. Institucionet lokale kanë hartuar plane strategjike që mbështesin këtë sinergji, duke njohur potencialin e pashfrytëzuar në drejtim të agroturizmit dhe ekoturizmit. Korridori ekologjik ka një pasuri burimesh natyrore dhe zona të mbrojtura, duke ofruar kështu mundësi të bollshme për diversifikimin e ofertave turistike dhe për t’i ndërlidhur ato me agroturizmin.

Ndërsa parashtrohen disa nga sfidat, bashkëpunimi strategjik midis institucioneve, investimet në infrastrukturë dhe një fokus i përqendruar në kapitalin njerëzor mund të hapin rrugën për një të ardhme të lulëzuar ku natyra dhe rritja socio-ekonomike bashkëjetojnë në harmoni.

 

“Ky raport është hartuar në kuadër të projektit “Improve Sustainability of South-Eastern CCAs in Albania – ISCCA” zbatuar nga ECOALBANIA dhe me financim të PONT. Mbështetja e PONT për përgatitjen e këtij botimi nuk përbën një miratim të përmbajtjes, e cila pasqyron vetëm pikëpamjet e autorëve. PONT nuk është përgjegjës për çdo përdorim të informacionit në përmbajtje të këtij raporti.”