Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare

Shkolla Verore Ndërkufitare: Të rinjtë e Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi bashkohen për zhvillimin e rajonit të Alpeve

45 të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi u bënë pjësë e shkollës verore “Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare. EcoAlbania në bashkëpunim me partnerët ERA në Kosovë dhe Green Home në Malin e Zi zhvilluan shkollën verore në rajonin e Alpeve Dinarike Ndërkufitare

CategoriesAktivitete Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare

Të rinjtë e Alpeve Dinarike së bashku për mbrojtjen e mjedisit në zonën ndërkufitare

15 të rinj të moshave 18-24 vjeç nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi u bënë pjesë e 3 trajnimeve online në fazën e parë të projektit “Dialogu ndërkufitar – Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare”. Organizatat partnere EcoAlbania në Shqipëri, ERA në Kosovë dhe Green Home në Malin e Zi, synojnë të ndërgjegjësojnë dhe nxisin të rinjtë e zonës për bashkepunim dhe shkëmbim eksperiencash në mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e zonës ndërkufitare si një park i vetëm.

CategoriesAktivitete Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare Njoftime për shtyp

Thirrje për Aplikim: Trajnimi për Dialog ndërkufitar – “Bashkëpunimi i të Rinjve për Alpet Dinarike Ndërkufitare”

Përshkrimi   Ky projekt synon krijimin e urave të bashkëpunimit midis të rinjve të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi. EcoAlbania në partneritet me OJQ-të, ERA nga Kosova dhe Green Home nga Mali i Zi, për të arritur këtë qëllim, do të zhvillojnë një sërë aktivitetesh me të rinjtë e moshës 18 deri 24 vjeç. 15 […]