Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesIniciativa Ne Media

Njëra dorë nuk di se çfarë bën tjetra

Nga sa më sipër, do të dëshiroja të sillja fakte, por dhe të zgjoja interesin dhe ndikimin tim te vendimmarrësit, investitorët, por jo vetëm … edhe tek të gjitha palët e interesuara për të ndaluar dhe hequr dorë nga veprime të tilla që bien ndesh me ato që ne vetë kemi kërkuar të mbrojmë, por edhe me dëshirën tonë për zhvillimin e qëndrueshëm, për zhvillimin e turizmit natyror, ekologjik etj.etj., shpesh tepër të përfolur edhe nga vetë politika sot …