Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve

HELP-CSO: vazhdimësi e iniciativave të përbashkëta

Milieukontakt Shqipëri, EcoAlbania dhe LexFerenda organizuan më 14 qershor 2016 takimin prezantues të projektit “HELP – CSO, Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i Organizatave të Shoqërisë Civile”. Në fjalën e tij Z. Rezart Kapedani, menaxher i granteve të programit Achieve theksoi se një nga rezultatet e pritshme të këtij projekti do të jetë organizimi i forumeve të OSHC-ve dhe dalja me rekomandime në lidhje me zbatimin e legjislacionit horizontal.