Pogradec: Zhvillohet workshopi i tretë mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik

Workshopi i tretë mbi zhvillimin e planit të veprimit për korridorin ekologjik u zhvillua në Tushemisht më 17 janar 2024. Në këtë seminar morën pjesë 10 persona nga grupet e interesuara. Përfaqësues nga Bashkitë e Pogradecit, Maliqit dhe Korçës, RAPA Korçë dhe sektori i OJF-ve diskutuan mbi çështjet kyçe që prezantohen në këtë CCA.

Gjatë seminarit përfaqësuesi i Bashkisë Pogradec shprehu mbështetjen e tij për aktivitetet e projektit dhe mbështetjen për miratimin dhe zbatimin e planit të veprimit. Ndërkaq, përfaqësuesit e komunës së Maliqit për arsye objektive nuk kanë mundur të marrin pjesë në takim, pavarësisht se vendi dhe data e takimit ishte konsultuar dhe rënë dakord më parë. Problemet themelore në këtë zonë lidhen me menaxhimin e burimeve ujore dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike në territor, siç është rasti i liqenit të Pogradecit, por veçanërisht ai i lumit Devolli. Ndikim të rëndësishëm në këtë korridor pritet të ketë edhe rruga Qukës-Qafeplloc. Palët e interesuara ranë dakord gjithashtu për vizionin e përbashkët të Planit të Veprimit për AQK-në që është: “AQK “Polis-Valamare-Rungaje-Moravë-Gramoz” është një zonë e mirë-menaxhuar, e cila siguron dhe ruan lidhjen ekologjike ndërmjet qendrave ekologjike, duke përfshirë ndërthurjen. -zonat kufitare dhe ku burimet natyrore përdoren në mënyrë të qëndrueshme për të kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal”.

Gjatë takimit, krahas marrëveshjes për propozimet e diskutuara me bashkitë e tjera, u propozuan konkretisht aktivitete të veçanta menaxhimi për zonën e Maliqit dhe Bashkisë Pogradec si më poshtë: a) Integrimi dhe promovimi i Transhumance dhe potenciali i tij si pjesë e Trashëgimisë së UNESCO-s; prej disa kohësh është shumë i pranishëm në territorin e Bashkisë Pogradec; b) Masa mbrojtëse për ndalimin e shkarkimit të ujërave të përdorura në lumin Devolli dhe mbrojtjen e bimësisë (shkurre/bari) në brigjet e tij, ndikimi në ruajtjen e cilësisë së ujit.

Pasi u pajisën me konceptin e OECM-së, përfaqësuesit në takim identifikuan dhe propozuan dy zona të përshtatshme për shpallje si OECM: Ekonomia Pyjore e Bishnicës dhe Liqeni i Moglicës.

Komunat shprehin gatishmërinë për të mbështetur procesin e fillimit të vlerësimit të territorit si OECM dhe mbetet për t’u verifikuar nëse planet e Ministrisë së Mjedisit i përfshijnë këto zona në zonat e propozuara si Zona të Mbrojtura. Gjatë takimit u propozua edhe zona e Cangojit dhe Pylli i Fazanit, të cilat prej disa kohësh kanë statusin e ZM dhe nuk mund të përfshihen në propozimin për OECM

Ekspertët dhe përfaqësuesit e OJF-ve vendase vlerësuan veçanërisht rastin e projektit TAP, i cili mund të shërbejë si një model se si të respektohet mjedisi nga projektet dhe investimet që mund të zhvillohen në zonë nga sektori publik ose privat.

Mbi korridorin ekologik:

Korridori ekologjik “Polis-Valamare-Rungajë-Moravë-Gramoz” ndodhet në juglindje të Shqipërisë dhe përfaqëson një zonë të largët malore që prek pjesërisht territorin e bashkive Librazhd, Përrenjas, Pogradec, Gramsh, Maliq dhe Skrapar me një sipërfaqe prej rreth 1600 km2. Korridori ofron një strehë të rëndësishme për një numër të madh specieve, duke lejuar lëvizjen e tyre midis zonave të mbrojtura. Zona e projektit është veçanërisht e rëndësishme për të mbështetur popullatat e gjitarëve të mëdhenjë, duke përfshirë ariun, ujkun dhe rrëqebullin e Ballkanit lloj I kërcënuar në zhdukje.

Megjithatë, korridori është i rrezikuar në mënyrë të konsiderueshme nga fragmentimi i habitateve si pasojë e prerjeve të pyjeve, zjarreve, urbanizimit, praktikave jo të qëndrueshme kryesisht në bujqësi dhe menaxhimit të dobët të burimeve natyrore, duke rrezikuar integritetin e përgjithshëm të ekosistemeve, biodiversitetin dhe konektivitetin e tij. Megjithëse pjesa më e madhe e korridorit është përjashtuar nga rrjeti i zonave të mbrojtura, ai mbetet një zonë e rëndësishme që lejon lëvizjen e specieve të rëndësishme, veçanërisht atyre që kërkojnë një habitat të gjerë.

Korridori ekologjik “Polis-Valamare-Rungajë-Moravë-Gramoz” adreson konektivitetin midis pesë zonave të mbrojtura: Parku Kombëtar Shebenik, Parku Natyror Stravaj-Sopot, Peizazhi i Mbrojtur i Liqenit të Pogradecit, Guri I Nikes – Lenie-Valamare dhe Parku Kombëtar Mali i Tomorrit.