Moment Historik për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri: 51 OSHC dhe Institucione Akademike bashkohen për Zonat e Mbrojtura

Në një ngjarje historike që ka një kuptim të jashtëzakonshëm për të ardhmen e Zonave të Mbrojtura (ZH) në Shqipëri, një koalicion i 51 Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) –  kombëtare dhe ndërkombëtare – dhe institucioneve akademike dhe hulumtuese të specializuara në shkencat natyrore, janë bashkuar në një front të përbashkët. Kjo aleancë paraqet një angazhim të pandërprerë për të ndikuar në organet politike dhe vendimmarrëse, duke prioritarizuar mbrojtjen e mjedisit në agjendat e tyre.

Kjo përpjekje kolektive është motivuar nga disa objektiva të rëndësishëm:

  1. Ndërprerja e Vendimmarrjes Jo-të drejtë: Koalicioni synon të vendosë një pikë në vendimmarrjen jo të drejtë në zona të rëndësishme për mbrojtjen e biodiversitetit.
  2. Lufta kundër Krimit të Mjedisit: Luftimi i krimit të mjedisit, i cili paraqet një kërcënim serioz për trashëgiminë natyrore të Shqipërisë, është një qëllim i parësor.
  3. Rritja e Transparencës dhe Stabilitetit: Rritja e transparencës dhe stabilitetit në proceset e vendimmarrjes mjedisore është thelbësore për të siguruar që interesat e natyrës të mbrohen.
  4. Ndërtimi i Kapaciteteve: Forcimi i aftësive profesionale të institucioneve të angazhuara në monitorimin, studimin dhe mbrojtjen e natyrës është guri themelues i kësaj nisme.
  5. Monitorimi dhe Vlerësimi: Koalicioni është i përkushtuar në monitorimin dhe vlerësimin e ngushtë të statusit të habitateve dhe llojeve të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.
  6. Forcimi i Bashkëpunimit të Shoqërisë Civile: Bashkëpunimi më i ngushtë me Shoqërinë Civile shihet si instrument në promovimin e vendimmarrjes së qëndrueshme.

Koalicioni mbetet i palëkundur në mbështetjen e parimeve themelore:

  1. Liria, Rendi i Ligjit dhe Demokracia: Mbajtja e parimeve të lirisë, rendit të ligjit dhe vlerave demokratike është themelore për të siguruar që vendimet mjedisore të merren në mënyrë transparente dhe në interesin më të mirë të të gjithë palëve të interesuara.
  2. Integriteti Territorial, Shoqëror dhe Ekologjik i ZM-ve: Koalicioni kundërshton veprimet unilaterale ose tentativat për të ndryshuar statusin ose reduktuar sipërfaqen e Zonave të Mbrojtura. Stabiliteti dhe pasuria e burimeve natyrore duhet të ruhen.

51 organizatat dhe partnerët e tyre zotohen të vazhdojnë përpjekjet e tyre të përkushtuara. Ato do të punojnë pa pushim për të avancuar këto parime, në Shqipëri dhe në skenën ndërkombëtare, gjithmonë duke u mbajtur në ligjet kombëtare dhe konventat ndërkombëtare.

Kolektivisht dhe individualisht, anëtarët e koalicionit janë të përkushtuar të forcojnë bashkëpunimin e tyre me institucionet multilaterale. Prioritetet e tyre të përbashkëta përfshijnë përmirësimin e mirëqenies së burimeve natyrore, përmirësimin e strukturës ligjore për qëndrueshmërinë mjedisore në Zonat e Mbrojtura dhe kultivimin e një qasjeje të plotë dhe transparente ndaj vendimmarrjes mjedisore.

Në këtë moment historik, është bërë një hap i rëndësishëm për të ruajtur trashëgiminë  natyrore dhe për të mbajtur përgjegjësi mjedisore. Uniteti i këtyre organizatave dhe institucioneve shpall shpresë për një të ardhme më të qëndrueshme dhe të përgjegjshme ndaj mjedisit.

Projekti “OJF-të për Mbrojtjen e Biodiversitetit” zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim, me mbështetje nga Qeveria Suedeze. Ai është implementuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në bashkëpunim me CISP Sviluppo dei Popoli, VIS Shqipëri dhe COSV – Cooperazione per lo Sviluppo.

#GreenAL, (#SIDA) nga #CoPLAN#VISAlbania dhe #COSV