Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Fletëpalosje

Sfidat dhe strategjitë për mjedis të qëndrueshëm

Mjedisi kontribuon në mirëqenie shoqërore dhe rritje ekonomike, ndaj dhe shoqëritë e zhvilluara mundohen vazhdimisht ta ruajnë atë duke krijuar dhe zbatuar strategji afatgjata. Shkaqet e ndotjes së mjedisit janë kryesisht aktivitetet tregtare, industrisë, transporti, ndërtimi dhe po kështu edhe veprimtaria bujqësore. Treguesit e ndotjes mund të vërehen lehtësisht nga të dhënat e biodiversitetit, ujit, […]

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Fletëpalosje

Sfidat e rrjetëzimit

Organizatat lokale të shoqërisë civile, të cilat angazhohen për çështjet mjedisore në Shqipëri, përballen me vështirësi të shumta si: mungesë kapacitetesh organizative, lidhje të dobëta, buxhete të limituara dhe aftësi të kufizuara marrëdhëniesh me publikun. Pikërisht për të tejkaluar këto kufizime dhe për të zbutur fragmentarizimin mes organizatave është ngritur platforma e rrjetëzimit ENGONA (Enviromental […]

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Fletëpalosje

Teknikat e advokimit mjedisor

Për t’u ardhur në ndihmë organizatave të shoqërisë civile që angazhohen në mbrojtjen e mjedisit dhe shfaqin interes në projektin e rrjetëzimit, grupi i punës së projektit ENGONA (Enviromental NGO Network in Albania/Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri) ka hartuar disa infografika përmbledhëse të teknikave të advokimit. Advokimi për kauzat mjedisore është një proces që […]

CategoriesENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqipëri Fletëpalosje

Teknikat dhe përfitimet e rrjetëzimit

Grupi i punës së projektit ENGONA (Enviromental NGO Network in Albania/Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri) hartoi disa infografika përmbledhëse të mënyrës së organizimit të bashkëpunimit mes organizatave, ndarjen në katër rrjete specifike si dhe përfitimet e mundshme nga platforma. Duke bërë ndarjen e organizatave në 4 rrjete kryesore si: rrjeti për qeverisjen mjedisore, rrjeti […]