Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare

Të rinjtë e Alpeve Dinarike së bashku për mbrojtjen e mjedisit në zonën ndërkufitare

15 të rinj të moshave 18-24 vjeç nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi u bënë pjesë e 3 trajnimeve online në fazën e parë të projektit “Dialogu ndërkufitar – Bashkëpunimi Rinor për Alpet Dinarike Ndërkufitare”. Organizatat partnere EcoAlbania në Shqipëri, ERA në Kosovë dhe Green Home në Malin e Zi, synojnë të ndërgjegjësojnë dhe nxisin të rinjtë e zonës për bashkepunim dhe shkëmbim eksperiencash në mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e zonës ndërkufitare si një park i vetëm.