Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte

Doracak për informimin dhe monitorimin e treguesve të mjedisit

Çfarë është ky “doracak”? “Doracak-u për informimin mbi gjendjen e mjedisit dhe monitorimin e indikatorëve të mjedisit” është një manual bazik për realizimin e aktiviteteve komunitare për monitorimin mjedisor dhe shpërndarjen e informacionit tek publiku. Ai do t’u vijë në ndihmë individëve dhe OShC-ve që veprojnë në fushën e mjedisit për përfshirjen e komunitetit në […]

CategoriesAktivitete

Prezantohet studimi: Menaxhimi i informacionit mjedisor në Shqipëri

EcoAlbania organizoi takimin e hapur me temë “Rëndësia e përcjelljes së informacionit mjedisor për një qytetari aktive” gjatë të cilit prezantoi studimin “Menaxhimi i Informacionit mjedisor në Shqipëri”. Të pranishmit, OShC mjedisore, gazetarë, studentë, përfaqësues të institucioneve shtetërore, etj. u njohën me analizën e kuadrit ligjor dhe të menaxhimit të informacionit mjedisor në nivel vendor e kombëtar, bazuar në informacionin e gjeneruar nga Raporti i Gjendjes së Mjedisit i Shqipërisë (RGjMSh).