Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

Manual praktik për të kuptuar dhe përdorur të drejtën mjedisore

Masat e Shqipërisë për të parandaluar përkeqësimin e mjedisit dhe për t’iu përg- jigjur ndryshimeve mjedisore janë nxitur gjithnjë e më shumë nga angazhimet si- pas marrëveshjeve shumëpalëshe mjedisore nga njëra anë por dhe nga nevojat e brendshme nga ana tjetër. Kjo kërkon që zyrtarët qeveritarë jo vetëm të kuptojnë se si ta realizojnë zbatimin […]