Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesProjekte në zbatim

Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri

EcoAlbania vjen me projektin vijues “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri” për të ndarë këtë përvojë me OJF-të kombëtare dhe rajonale si një aktor kryesor në ndërmarrjen dhe drejtimin e fushatave për mbrojtjen e natyrës.
Projekti synon zhvillimin e 2 manualeve dhe 2 videove të shkurtra për: Mjetet ligjore dhe Mjetet e ndërgjegjësimit mediatik për ruajtjen e natyrës, që do të përdoren nga OJQ-të për fushatat e tyre. Zhvillimi i këtyre mjeteve do të bazohet në përvojën e EcoAlbania’s me fushatën për mbrojtjen e lumit Vjosa.

CategoriesProjekte në zbatim

Energji diellore në Kutë

Projekti “Energji diellore në Kutë ”, synon të sjellë një burim energjie të pastër dhe të qëndrueshëm (energji diellore) në fshatin Kutë, fokusuar në arritjen e përvojës së parë (vetë-prodhim / vetë-konsum) i energjisë diellore,  përmes instalimit të paneleve PV diellore fotovoltaike në çatitë e 5 ndërtesave më të mëdha shtetërore.