Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Zhvillimi i takimeve paraprake me grupet e interesit për të prezantuar projektin ESPID4VJOSA

Gjatë periudhës dhjetor 2021 – prill 2022, ekipi i projektit ESPID4Vjosa zhvilloi 13 takime paraprake me grupet e interesit për të prezantuar objektivat dhe planin e punës me qëllim rritjen e sinergjisë dhe bashkëpunimit për një zbatim sa më efektiv të projektit. Si një fazë fillestare e zbatimit të projektit, procesi u bazua kryesisht në mbledhjen dhe vlerësimin e komenteve të palëve të interesuara për temat dhe veprimet e projektit. Gjatë kësaj faze u organizuan takime me vendimmarrësit qendrorë, bashkitë, institucionet (AMBU, AKZM, ADZM dhe AKM), Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Universitetin e Tiranës dhe OSHC-të për të prezantuar projektin dhe diskutuar mbi nevojat e tyre për çështjet e lidhura me pellgun e lumit Vjosa.