Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Qëllimi i projektit:  Përmirësimi i legjislacionit kombëtar për konçesionet e hidrocentraleve në Shqipëri.

Objektivat:       
Objektivi 1.  Nxitja e nismës së shoqërisë civile për përmirësimin e legjislacionit për konçesionet e HEC-eve në Shqipëri.
Objektivi 2. Lobimi dhe advokimi në nivel komunitar, qeverisës, ligjor, legjislativ dhe politik për përmirësimin e legjislacionit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri.

Artikuj lidhur me projektin