Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Përmirësimi i legjislacionit kombëtar për konçesionet e hidrocentraleve në Shqipëri.

Qëllimi i projektit
Objektivi 1

Nxitja e nismës së shoqërisë civile për përmirësimin e legjislacionit për konçesionet e HEC-eve në Shqipëri.

Objektivi 2

Lobimi dhe advokimi në nivel komunitar, qeverisës, ligjor, legjislativ dhe politik për përmirësimin e legjislacionit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri.

EcoAlbania po zbaton projektin AKTIV II, i cili realizohet në kuadër të programit LëvizAlbania me mbështetjen financiare të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri.