Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Rritja e pjesëmarrjes aktive të publikut në vendim-marrje, për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Artikuj lidhur me projektin