Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Ruajtja e Bretkosës Shqiptare

Projekti për ruajtjen e Bretkosës Shqiptare vjen si vijim i punës për të vlerësuar gjendjen e popullatës së llojit në mënyrë të duhur dhe të gjithanshme në zonat tij në Shqipëri dhe për të përditësuar Planin e Veprimit për Specien (PVS) të përgatitur në fazën e mëparshme të projektit.

Gjatë fazës së parë, u vëzhgua shpërndarja e llojit dhe u bë vlerësimi paraprak i gjendjes së popullsisë vetëm në gjirin e Vlorës. Bazuar në këto të dhëna, është hartuar PVS i cili mund të konsiderohet vetëm për zonën e Gjirit të Vlorës.

Artikuj lidhur me projektin