Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Ky projekt adreson rëndësinë e vazhdimësisë ekologjike midis zonave me rëndësi për bidioversitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit si një domosdoshmëri për të siguruar proceset dhe konservimin natyror edhe jashtë zonave që aktualisht kanë status zonë e mbrojtur. Përmes këtij projekti synojmë të rrisim angazhimin e aktorëve lokalë drejt një menaxhimi të qëndrueshëm të korridoreve ekologjik si dhe të informimojmë e sensibilizojmë komunitetin, përdoruesit apo menaxherët e zonës mbi rëndësinë e korridoreve ekologjike në funksion të konservimit natyror.

Artikuj lidhur me projektin