Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Prof. Aleko Miho

Kryetar Bordi

Aleko është anëtar i stafit akademik në Departamentin e Biologjisë, FSHN, UT. Ai është lektor i disa lëndëve si; Botanikës së Përgjithshme, Bio-monitorimit Mjedisor, Shkrimit Akademik, Praktikave më të mira të menaxhimit në Ruajtjen e Bimëve. Fushat kryesore kërkimore e tij janë taksonomia dhe ekologjia e algave mikroskopike të ujërave të ëmbël dhe të njelmët,  biomonitorimi dhe ruajtja e ekosistemeve natyrore në Shqipëri. Përvoja e tij e gjatë në këtë drejtim e ka zanafillën që në vitin  1991 si përkrahës i lëvizjes mjedisore në Shqipëri, ku ai është spikatur si promotori i krijimit të zonave të mbrojtura në Ohër dhe Prespë. Aktualisht Prof. Miho është kryetar i EcoAlbania, duke mbështetur fushatën “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”.

Curriculum

1985 vazhdim: Anëtar i stafit akademik në Departamentin e Biologjisë, FSHN, UT.

1994: PhD në “Të dhëna cilësore dhe sasiore për fitoplanktonin e liqenit të Butrintit”.

1999: Emërohet  Asistent Profesor në Seksionin e Biologjisë, FSHN, UT.

2005: Emërohet  Profesor në Seksionin e Biologjisë, FSHN, UT.