Manual mbi Rrjetëzimin dhe Advokimin për çështjet mjedisore

Ky manual, është hartuar jo vetëm për t’u ardhur në ndihmë organizatave të shoqërisë civile (OSHC) që operojnë në fushat mjedisore për të rritur kapacitetet dhe aftësitë e tyre institucionale…

Më shumë

Manual praktik për të kuptuar dhe përdorur të drejtën mjedisore

Qëllimi i këtij manuali është të japë një hyrje të përgjithshme të së drejtës mje- disore ndërkombëtare të mjedisit, duke u ndalur në disa marrëveshje mjedisore shumëpalëshe të rëndësishme dhe…

Më shumë

Marrëdhenia me Median, Udhëzues për Shoqërinë Civile

Ky udhëzues ofron një vështrim të thellë mbi rolin e shoqërisë civile dhe medias, rolin e tyre në një shoqëri demokratike, mjetet më efektive të bashkëpunimit midis dy aktorëve dhe…

Më shumë

Hartëzimi i problematikave mjedisore përgjatë bregdetit Shqiptar

Ky studim hartëzon çështjet nëpërmjetë kërkimit shkencor dhe pjesmarrjen e 40 grupeve të interesit nga qarqet përkatëse të Lezhes, Durresit, Vlorës, në veri, Shqiperi e mesme dhe në jug, duke…

Më shumë

Raport vlerësimi: Njohja dhe përdorimi i së drejtës Mjedisore nga aktorët lokal në Shqipëri

Ky raport paraqet një vlerësim të njohurive të aktorëve lokal në 6 qarqet (Kukës, Shkodër, Korçë, Elbasan, Gjirokastër, Vlorë) mbi paketën e së drejtës së mjedisit. Gjetjet e siguruara dhe…

Më shumë

Studimi i mbrojtjes së Luginës së Vjosës bazuar në standardet e IUCN

Një studim i realizuar nga Dr. Andrej Sovinc mundësuar nga Zyra Rajonale e IUCN për Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (ECARO) së bashku me Komisioni i IUCN për Zonat e…

Më shumë

Studimi i ri: Biodiversiteti, ndikimet e mundshme dhe kuadri ligjor për zhvillimin e energjisë hidrike mbi lumin Vjosa

Ky studim nga njëra anë nxjerr në pah vlerat e shtratit të lumit Vjosa si një nga pikat e pakta referuese mbi pellgjevt lymore më dinamike në Europë dhe nga…

Më shumë

Fushata Solar në Kutë

Fushata ‘Solar në Kutë’, është një iniciativë e organizatave partnere EcoAlbania, EuroNatur dhe Riverwatch, e cila filloi zyrtarisht më 26 maj dhe ka sjellë në vëmendjen e publikut të gjerë…

Më shumë